WOMEN BRIDGES

WOMEN BRIDGES

Σύντομες πληροφορίες για το έργο

Όνομα: Women Bridges – Ευκαιρίες σύνδεσης για νέες γυναίκες

Διάρκεια: 12 μήνες (1.03.2022-1.3.2023)

Πρόγραμμα: Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αρ. σύμβασης: 2021 -2-BG01-KA210-YOU-000049145

Χρηματοδότηση: 60.000 ευρώ

Συντονιστής: Ίδρυμα IMPACT DRIVE

Εταίροι:

 • Soziale Zukunft – Verein zur Förderung der Integration behinderter Menschen (Jamba Austria), Κοινωνικό μέλλον – Ένωση για την Προώθηση της Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, Αυστρία
 • Women Do Business , Ελλάδα

Ομάδες-στόχοι του έργου. 

• Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και ομάδες ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών, συμβούλων σταδιοδρομίας, κοινωνικών λειτουργών, διαμεσολαβητών κ.λπ.) που εργάζονται με κορίτσια και γυναίκες ηλικίας (18-30) που ενδιαφέρονται να εργαστούν με νέους από ευάλωτες ομάδες, με έμφαση σε κορίτσια και γυναίκες σε μειονεκτική κατάσταση και που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οικονομικής ενδυνάμωσης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες, της αποτελεσματικής κοινωνικής ένταξης στην κοινωνία, της συμμετοχής των πολιτών.
• Οι ομάδες των οργανώσεων των εταίρων.
• Μια επιπλέον ομάδα στόχος είναι εκπρόσωποι του τομέα της εκπαίδευσης και του κλάδου της παροχής απασχόλησης στις επιχειρήσεις και τη δημόσια σφαίρα.

Connecting opportunities for young women

Ποιος είναι ο σκοπός του έργου;

Το έργο Women Bridges αποτελεί μέρος της μεγάλης πρωτοβουλίας momgotajob του Impact Drive. Στόχος του είναι να δρομολογήσει την ολοκληρωμένη προσέγγισή μας για την επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας και ταυτόχρονα μια υγιή ισορροπία μεταξύ της καριέρας και της προσωπικής ζωής των γυναικών.

Το Women Bridges παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και συγκεκριμένη μεθοδολογία για την υποστήριξη της σταδιοδρομίας των νέων γυναικών, ειδικά εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις για την επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας και απασχόλησης. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει τις ικανότητες των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας (youth workers) και των ομάδων ΜΚΟ για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης. Επικυρώνουμε τη διαδικασία με την πιλοτική εφαρμογή του Women Bridges στις 3 χώρες εταίρους της ΕΕ – Βουλγαρία, Αυστρία και Ελλάδα.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του Women Bridges είναι η αποτελεσματική ένταξη των νέων γυναικών στη δημόσια ζωή παρέχοντας ποιοτική και ισορροπημένη απασχόληση ως επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενες ή μισθωτές.

Ποιες δραστηριότητες έχουν προγραμματιστεί;

 • Ανταλλαγή ειδίκευσης και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ των συνεργατών Impact Drive, Jamba Austria και Women Do Business. Κοινή ανάλυση και αναζήτηση βιώσιμων μοντέλων και μορφών για αποτελεσματική κοινωνική ένταξη και οικονομική ενδυνάμωση των νέων γυναικών
 • Θεματική «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών» για μια πιλοτική ομάδα εργαζομένων για νέους από χώρες εταίρους για να εφαρμόσουν το πρόγραμμα Women Bridges και να το διαδώσουν στους συναδέλφους τους
 • Πιλοτικό πρόγραμμα Local Bridges, το οποίο θα παρέχει και θα επικυρώνει το πρόγραμμα Women Bridges σε τελικούς δικαιούχους με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο στη Βουλγαρία, την Αυστρία και την Ελλάδα
 • Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου με εργαλεία για την εφαρμογή του Προγράμματος Women Bridges και την κοινή χρήση του με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.

Τι αποτελέσματα περιμένουμε;

 • Κοινή γνώση και πόροι μεταξύ των εταίρων και συσσωρευμένη κοινή γνώση σχετικά με προσεγγίσεις και μοντέλα οικονομικής ενδυνάμωσης και επαγγελματικής υποστήριξης νέων γυναικών, με έμφαση στις γυναίκες σε ευάλωτες καταστάσεις
 • Αναπτυγμένη μεθοδολογία για το πρόγραμμα Women Bridges
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών για 18 νέους εργαζόμενους από Βουλγαρία, Αυστρία και Ελλάδα
 • Πιλοτικές δραστηριότητες του προγράμματος Women Bridges μέσω του Local Bridges
 • Συμμετοχή ειδικών στην εκπαίδευση και εργοδοτών
 • Ανάπτυξη εγχειριδίου με εργαλεία υλοποίησης και προώθησης προγράμματος

Supporting career paths and work-life balance of women - Methodology Guide

The Women Bridges Program provides:

 • Combined support (training, counseling, and mentoring) for women, in and out of the workplace to achieve work-life balance.
 • Support to women’s careers and bridge opportunities for better/quality employment in a work environment and life more rewarding and positive.
 • A human centered program to support women in developing their careers whether they want to enter or re-enter employment, or to do a professional change, be entrepreneurs, transform their hobby or idea into a business, or take their job to the next level to a senior role. All this in balance with the personal life.

The Women Bridges Methodology Guide explains how the Women Bridges Program works and how it can help organizations and specialists to develop an exhaustive support system for the women they are working with in their communities, at the workplace or in the circle of family and friends.

Within this document the partners in the Women Bridges Project provide a framework of methodological guidelines, practical tools, and resources for combined support (training, counseling and mentoring) to the target groups of women, in some cases directly at the workplace.

Womenbridges methodology

This guide provides process and recommendations, criteria and instruments to be directly used for enabling a network of Buddies (or the mentors) and starting providing services for the women in need. In this guide you will find how to:

 • Process the work
 • Select and enable buddies
 • Welcome and assess the needs of a mentee
 • Match the buddy with the women in need
 • Use support instruments and tools
 • Monitor, evaluate and support the process
 • Provide resources & network
 • Give case-sudies and recommendations

Women Bridges Methodology Guide

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο